آژانس خبری تصویر

این نرم افزار نمونه کاملی ازیک آژانس خبری تصویری با تمام با امکانات کامل آرشیو ،تولید ،دسته بندی محتوایی عکس با پیاده سازی کلیه نیازهای کاربران این نوع خبرگزاری می باشد.

از قابلیتهای مهم این نرم افزار می توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد :

  • امکان ذخیره عکس ها با مشخصات مورد نیاز بدون محدودیت تعداد یا حجم
  •  امکان طبقه بندی عکس ها با ویژگیهای دلخواه و قابل تعریف
  • امکان جستجوی دقیق بر اساس هر کدام از مشخصات ثبت شده عکس
  •  امکان دسته بندی عکس (گزارش ها )در سرویس های مختلف
  • طراحی سایت آژانس عکس بر اساس نیازها و با ساختار و گرافیک مورد نظر
  • نمایش گزارش های تصویری خبری یا تک عکس ها در قالب دلخواه
  • قابلیت دریافت عکس های کاربران بر اساس دسته بندی های موضوعی و نمایش آنها بر روی سایت
  • قابلیت رجوع به گزارش های تصویری سایر رسانه های یا آژانس های عکس خبری و مدیریت آنها
  •  استفاده از پروسه خرید اینترنتی و دریافت عکس اصلی برای متقاضیان خرید
  • رعایت کلیه موارد امنیتی و حرفه ای پیاده سازی نرم افزار
آژانس خبری تصویر